Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 09 2018

Chodź pod kołdrę, schowamy się przed całym światem.
Reposted fromautunno autunno viabylejaka bylejaka
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromFlau Flau viamaybeyou maybeyou
0842 ec3b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viamaybeyou maybeyou

February 08 2018

4143 f517
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna vialaparisienne laparisienne
1605 a540 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
6502 6f07 500
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
2244 0458 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola
1894 9c52
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viasarazation sarazation
5189 494a
Reposted from4777727772 4777727772 viazwariowalam zwariowalam
0277 beca 500
Reposted from4777727772 4777727772 viazwariowalam zwariowalam

February 07 2018

8995 c639
Reposted fromLittleJack LittleJack viadeeper deeper
4138 314d 500

thelingerielovely:

covered in roses

4261 d842
9652 d933
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
2498 fcc9 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl