Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

Reposted fromtwice twice viatobecontinued tobecontinued
3071 a6d6 500
Reposted fromsarazation sarazation
3075 cf3a 500
Reposted fromsarazation sarazation

July 25 2017

inaczej mówiąc
oddam wszystkie przenośnie
za jeden wyraz
wyłuskany z piersi jak żebro
za jedno słowo
które mieści się
w granicach mojej skóry

ale nie jest to widać możliwe

i aby powiedzieć - kocham
biegam jak szalony
zrywając naręcza ptaków
i tkliwość moja
która nie jest przecież w wody
prosi wodę o twarz
— Herbert
Reposted fromwstydem wstydem viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 24 2017

8603 748d 500
Reposted fromkrzysk krzysk via28mm 28mm
Wszystko już było, oprócz nas.
— Jakub Żulczyk, "Radio Armageddon"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 via28mm 28mm
1408 f14d
Reposted frommisza misza viagdziejestola gdziejestola
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viagdziejestola gdziejestola

July 22 2017

za głośno słyszę
kiedy nie dzwonisz
ogłuchnę
od braku słów
od braków
od bezsłów
oślepnę
od bezciebie
— Charlotte Nieszyn Jasińska 'azsic'

July 21 2017

0824 a984
Reposted fromagridoce agridoce viatobecontinued tobecontinued
Chciałbym
zrozumieć drzewo, 
które w samym środku lata
próchnieje.
— J. Borszewicz
5440 8327
1575 f8e7
4010 e567
Reposted fromerial erial viatobecontinued tobecontinued
4694 a7fa 500
allblvck
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

July 17 2017

9356 f283
Reposted fromLittleJack LittleJack viababyface babyface
mam 
do wynajęcia 
nie-pokój
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl