Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

7197 82e7 500
Reposted fromrol rol vialifeless lifeless
0267 d583 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialifeless lifeless
7513 de78
Iceland - Glacier Lagoon - André Meinardus
Reposted frommeuzieumeuzieu meuzieumeuzieu viaiceland iceland

July 01 2015

To były moje marzenia. 
Pragnęłam, aby mnie ktoś dostrzegł, ale nie podchodził za blisko, zawsze mnie przerażała zbytnia bliskość drugiego człowieka. 
To był nieokreślony lęk, nagły skurcz serca. I potrzeba wycofania się, ucieczki.

June 26 2015

7006 b927 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialifeless lifeless

lotrlockedwhovian:

punkrockdirection:

sometimes i forget im a real person

this is such a weird thing but I understand.

Reposted fromdavid-10inch david-10inch vialifeless lifeless

June 24 2015

5775 4b40 500
Reposted fromerial erial viashakeme shakeme
0848 401b
Reposted fromunr-eal unr-eal viapotrzask potrzask
6265 f1d6
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viashakeme shakeme
4039 6cc1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawrazliwa wrazliwa
7101 2708 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viawrazliwa wrazliwa
1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaillumination illumination
6701 ea5d
Reposted frompulperybka pulperybka viaillumination illumination
7152 0e23 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viapotrzask potrzask
7528 4f34
Reposted fromktosiowa ktosiowa viapotrzask potrzask
8002 f55b
Reposted frommisza misza viapotrzask potrzask
Nigdy nie żałuj pieniędzy wydanych na kwiaty lub książki.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromobliviate obliviate viawrazliwa wrazliwa
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viawrazliwa wrazliwa
5414 2528
Reposted frompulperybka pulperybka viawrazliwa wrazliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl