Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

3045 3ee53047 fc7fthe beginners

Reposted fromhtheory htheory viaunmadebeds unmadebeds
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialifeless lifeless

July 06 2015

8030 eb81
Iceland - Midnightsun at Snæfellsnes peninsula - André Meinardus
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy
Reposted fromrysiekpotrafi rysiekpotrafi vialexxie lexxie
9588 bb98 500
....w drodze

July 04 2015

4153 a113
Reposted fromvesania vesania viamikrokosmos mikrokosmos
7223 2ca6
Reposted froma-antimatter a-antimatter viamikrokosmos mikrokosmos

July 03 2015

9812 395d 500

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink viabutterbeer butterbeer
A może po prostu ty najbardziej lubisz wypowiadać ładne zdania i smutno przy tym wyglądać, więc podporządkowujesz temu wszystko w swoim życiu?
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianadelle nadelle
Z poduszką mi do twarzy.
Reposted fromsatyra satyra viaiblameyou iblameyou
6492 9eb0 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viawrazliwa wrazliwa

July 02 2015

Reposted fromjustshineon justshineon vialifeless lifeless
7442 8cb5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa vialifeless lifeless
4581 17d5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vialifeless lifeless
6071 d7ba 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialifeless lifeless
5330 6bce
Reposted fromlesnystworek lesnystworek vialifeless lifeless
2465 6d29
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober vialifeless lifeless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl